Vyberte způsob platby
Osobní informace

Darovat jako společnost
Informace o kreditní kartě
Jedná se o bezpečnou platbu šifrovanou SSL.
Fakturační údaje

Dar celkem: 1 500 Kč

Vyberte způsob platby
Osobní informace

Darovat jako společnost
Informace o kreditní kartě
Jedná se o bezpečnou platbu šifrovanou SSL.
Fakturační údaje

Dar celkem: 1 500 Kč

Obchodní podmínky

I. Preambule

Tyto všeobecné podmínky (dále jen „VOP“) platí pro provádění zasílání finančních darů na webových stránkách www.dejsvetustrom.cz (dále jen „Web“). Účelem těchto VOP je vymezit a upřesnit práva a povinnosti Nadačního fondu MY TREES (dále jen „NF“) na jedné straně a dárce na straně druhé při poskytování finančních darů ve prospěch Nadačního fondu MY TREES prostřednictvím Webu.

II. Provozovatel Webu

Provozovatelem webových stránek www.dejsvetustrom.cz a zároveň majitelem transparentního účtu je:
Nadační fond MY TREES
Vedený u Městského soudu v Praze, spisová značka N 1839 se sídlem Fügnerovo náměstí 1808/3, Nové Město, 120 00 Praha 2 IČO: 09396896
Nejsme plátcem DPH
Číslo transparentního účtu: 2511346002/5500, Raiffeisenbank a.s.

Kontakt pro záležitosti týkající se finančních darů je: info@dejsvetustrom.cz 

III. Vymezení některých pojmů

Dárcem se rozumí na portálu fyzická osoba nebo právnická osoba, která odeslala elektronický darovací formulář, zpracovaný systémem Webu, a následně finační dar (dále jen „Dárce“).
Elektronickým darovacím formulářem se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Dárci, zpracovaný systémem Webu (dále jen „Formulář“).
Finančním darem se rozumí libovolná částka zadaná dárcem, která byla Dárcem uhrazena ve prospěch účtu NF (dále jen „Dar“).

IV. Formulář, Dar

Dárce bere na vědomí, že jím vyplněný Formulář bude doručen NF. NF se zavazuje Formulář od Dárce vyplněný prostřednictvím Webu přijmout. Dárce bere na vědomí, že zašle dar na bankovní účet NF. V případě, že Dárce při vyplňování Formuláře zaškrtne, že chce zaslat potvrzení o Daru, se NFH zavazuje vystavit Dárci a na emailovou adresu uvedenou ve Formuláři zaslat příslušné potvrzení nejpozději do 30 dnů od připsání Daru ve prospěch transparentního účtu NF. Dárce je srozuměn s tím, že na emailovou adresu, uvedenou ve Formuláři, mu budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho Daru.  

V. Ochrana osobních údajů

NF shromažďuje osobní údaje Dárce prostřednictvím odeslaného Formuláře na Webu výhradně k plnění svých závazků vůči Dárci, a to hlavně při vystavení potvrzení o Daru. NF odpovídá za to, že osobní údaje Dárce nebudou použity pro jiné účely, zejména nebudou zpřístupněny třetím osobám.
– pokud je dárcem fyzická osoba: jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa;

– pokud je dárcem právnická osoba nebo živnostník: obchodní jméno/název, IČO, DIČ, fakturační a doručovací adresa, e-mailová adresa.
Dárce prohlašuje, že souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, aby NF zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti NF a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Dárce uděluje NF tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Dárce odvolat kdykoli písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení na e-mailovou adresu info@dejsvetustrom.cz odvolání NF a údaje budou následně vymazány.

VI. VOP

Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi NF a Dárci.
VOP jsou Dárcům, stejně jako ostatním návštěvníkům Webu, volně přístupné na internetové adrese (URL): https://dejsvetustrom.cz/obchodni-podminky/ kde se s nimi mohou seznámit. Odesláním vyplněného Formuláře Dárce prohlašuje, že se seznámil s VOP a souhlasí s nimi. NFH je oprávněna VOP v přiměřeném rozsahu kdykoliv jednostranně měnit, zejména z důvodu změn právních předpisů či technologických změn. Změna VOP je účinná dnem jejich zpřístupnění na Webu, pokud není NF stanoveno pozdější datum účinnosti. Nová VOP se zapracovanými změnami bude zveřejněna ve formě úplného znění VOP na Webu.

VII. Závěrečná ustanovení

Vztahy vzniklé mezi NF a Dárcem při poskytnutí Daru prostřednictvím Webu se řídí českým právním řádem. Tato verze VOP je platná a účinná od 1. 10.2023 v případě, že by některé ustanovení VOP bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí VOP.